SYM198B

SYM198B - Bracelet, Love, Love Rose, Gold