SYM510B

SYM510B - Bracelet, Birthstone, October, Gold