SYM511B

SYM511B - Bracelet, Birthstone, November, Gold